Naudojimosi „Allergan“ klinikų paieškos sistema sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Perskaitykite ir susipažinkite su šiomis naudojimosi sąlygomis, ir tik tada pasinaudokite prieiga prie Paieškos sistemos arba naudokitės šia sistema. Pasinaudodami prieiga prie interneto svetainės ar naudodamiesi ja, kartu patvirtinate, kad esate susipažinę, suprantate ir sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis.

Paieškos sistema – tai internete veikianti paslauga, kuri priklauso ir kurią administruoja bendrovė „Allergan“ (įskaitant jos partnerius), padedanti Jums atlikti artimiausių estetinės medicinos klinikų paiešką ir kreiptis į jas (toliau – Paieškos sistema).

Bendrovė „Allergan“ teikia šią paslaugą Jums, išimtinai skatindama susipažinti su atitinkamais medicinos standartais ir praktika ir taip gauti tikslią, suderintą ir nepriklausomą informaciją ir konsultacijas veido procedūrų klausimais.

Jums žinoma, kad į Paieškos sistemą įtrauktos medicinos klinikos, kurias bendrovė „Allergan“ patvirtino kaip savo klientus. Tai reiškia, kad bendrovė „Allergan“ patikrino atskirų gydytojų ir (arba) medicinos klinikų veiklos licencijas. Nė viena iš sąraše nurodytų medicinos klinikų neprivalo įsigyti bendrovės „Allergan“ produktų. Į Paieškos sistemą įtraukiama visiškai nemokamai, gavus atskiro gydytojo ir (arba) medicinos klinikos sutikimą, taip pat jų leidimą skelbti informaciją apie juos Paieškos sistemoje.

Jums suteikiama galimybė naudotis Paieškos sistema nemokamai. Paieškos sistemoje nurodyti atskiri gydytojai ir (arba) medicinos klinikos už šią paslaugą bendrovei „Allergan“ nemoka atlyginimo.

Paieškos sistemos pagrindu nesukuriama jokios bendrovės „Allergan“ ir gydytojų ir (arba) medicinos klinikų partnerystės, bendros rinkodaros ar bendros reklamos.

Paieškos sistemoje pateikiama informacija nėra pasiūlymas parduoti ar pasiūlymas įsigyti produktus ar paslaugas, kurias platina bendrovė „Allergan“, jos klientai ar trečiosios šalys – medicinos klinikos, naudojančios bendrovės „Allergan“ produktus.

2. NAUDOJIMAS

Jūs privalote naudotis Paieškos sistema laikydamiesi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Jeigu pažeisite šiose sąlygose nustatytus apribojimus, sutinkate atlyginti bendrovės „Allergan“ patirtus nuostolius, žalą ar išlaidas, įskaitant pagrįstas teisinės pagalbos išlaidas, kurias bendrovė „Allergan“ patirs dėl tokio padaryto pažeidimo (arba su juo susijusias).

3. GARANTIJŲ NETAIKYMAS

Jūs sutinkate, kad Paieškos sistema veikia tokios būklės, kokios ji yra ir kokia ji prieinama. Bendrovė „Allergan“ nesuteikia jokių garantijų dėl Paieškos sistemos tinkamos kokybės, tinkamumo naudoti pagal paskirtį, kompiuterinių virusų nebuvimo ir to, kad trečiųjų asmenų teisės nėra pažeidžiamos, visa pagal įstatymus ir kitus teisės aktus leistina apimtimi.

Jums žinoma ir Jūs suprantate, kad bendrovė „Allergan“, skelbdama gydytojus ir (arba) medicinos klinikas (įskaitant jų darbuotojus) ir (arba) skalbdama informaciją apie minėtus gydytojus ar klinikas, tuo pačiu nepatvirtina, nevertina, nereklamuoja, neremia ar kitaip Jums nerekomenduoja konsultuotis su konkrečiais gydytojais ar klinikomis arba naudotis jų paslaugomis. Be to, bendrovė „Allergan“ nepripažįsta ir neteigia, kad bet kurie iš šių gydytojų ar klinikų yra kvalifikuoti, pasirengę ir kompetentingi teikti Jums tokias gydymo paslaugas ar atlikti tokias procedūras, kokių iš jų tikitės.

Bendrovė „Allergan“ vis dėlto rekomenduoja Jums dėl pageidaujamų injekcinių veido procedūrų ir estetinės medicinos sprendimų pasitarti su kvalifikuotais specialistais, taip pat sprendimą dėl gydymo priimti tik surinkus visą būtiną ir Jums priimtiną informaciją.

4. RIZIKA

Jums tenka visa su Paieškos sistemos naudojimu susijusi rizika ir visa su informacija ir (arba) kitu turiniu, su kuriuo susipažinote ir naudojotės naudojimosi Paieškos sistema metu, rizika. Be to, Jums tenka bet kokios išlaidos, nuostoliai, žala ar pretenzijos, kurias galite patirti naudojimosi Paieškos sistema metu.

5. ATSAKOMYBĖ

Jums žinoma, kad bendrovė „Allergan“, įtraukdama į Paieškos sistemą tikslią informaciją, remiasi trečiųjų šalių – medicinos klinikų ir sveikatos priežiūros specialistų – pareiškimais. Todėl bendrovė „Allergan“ visiškai neatsako už šios informacijos tikslumą ir patikimumą. Dėl tos priežasties Jums tenka atsakomybė už bet kokį tiesioginį ar netiesioginį, specialųjį, nenumatytą ar šalutinį pelno, pajamų, sutarčių ar reputacijos praradimą, susijusį su bet kokiomis Paieškos sistemoje pateikiamoje informacijoje pasitaikančiomis klaidomis ar su trūkstama informacija.

6. ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS

Bendrovė „Allergan“ neatsako už bet kokį tiesioginį ar netiesioginį, specialųjį, nenumatytą ar šalutinį pelno, pajamų, sutarčių ar reputacijos praradimą, kurį lemia interneto svetainės prieinamumas ar jos veiklos sutrikimas, veikimo sustabdymas, kompiuterio gedimas, kompiuteryje esantys virusai, duomenų praradimas ar bet kokios kitos su šios interneto svetainės naudojimu susijusios priežastys. Bendrovė „Allergan“ pagal galiojančius teisės aktus visiškai neatsako už bet kokias klaidas, pasitaikančias Paieškos sistemos informacijoje, medžiagoje ar funkcijose, taip pat trūkstamą informaciją. Be to, bendrovė visiškai neatsako už aplaidumą. Šių sąlygų nuostatos neatleidžia bendrovės nuo atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą, padarytą dėl mūsų aplaidumo, taip pat nuo atsakomybės už bet kokius melagingus bendrovės „Allergan“ pareiškimus.

7. Į PAIEŠKOS SISTEMĄ ĮTRAUKTOS MEDŽIAGOS PAŠALINIMAS

Nors „Allergan“ neatsako už Paieškos sistemoje skelbiamos medžiagos stebėjimą ar redagavimą, jeigu bendrovei tampa žinoma apie bet kokį nederamą turinį ar medžiagą, „Allergan“ turi teisę savo nuožiūra imtis būtinų priemonių tokiam turiniui redaguoti arba prireikus net jį pašalinti.

8. AUTORIAUS TEISĖS

Autoriaus teisės į Paieškos sistemoje pateikiamą medžiagą ir (arba) turinį priklauso bendrovei „Allergan“ arba jai perduotos pagal licenciją. Šios teisės ginamos pagal Airijoje galiojančius autorių teisių įstatymus, tarptautines sutartis dėl autorių teisių ir kitus galiojančius autorių teisių ir intelektinės nuosavybės įstatymus.

9. PREKIŲ ŽENKLAI

Visi interneto svetainėje skelbiami produktų pavadinimai, logotipai ir paslaugos, pažymėti ® arba ™, arba pateikiami skirtingai, nei greta esantis tekstas, yra prekių ženklai, priklausantys bendrovei „Allergan“ arba mūsų partneriams, arba bendrovei ar jos partneriams perduoti pagal licenciją, išskyrus atvejus, kai atskirai nurodoma, kad šie prekių ženklai priklauso kitiems subjektams. Jums draudžiama naudotis šiais prekių ženklais, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai leidžiama pagal šias sąlygas, arba gavus atskirą rašytinį bendrovės „Allergan“ sutikimą, taip pat atvejais, kai tai daroma bendrovės „Allergan“ teikiamiems produktams ar paslaugoms identifikuoti. Tai, kad mūsų interneto svetainėje skelbiami bendrovei nepriklausantys prekių ženklai, nereiškia, kad yra gautas šių prekių ženklų savininkų sutikimas. Bendrovė nesiekia pažeisti prekių ženklus, be to, netvirtinama, kad prekės ženklo savininkas patvirtina bendrovės „Allergan“ produktus ar paslaugas. Analogiškai, kai bendrovė „Allergan“ paskelbia prekės ženklą, tai nereiškia, kad bendrovė patvirtina prekės ženklo savininką, jo interneto svetainę, produktus ir (arba) paslaugas.

10. PRIVATUMAS

Bendrovė „Allergan“ laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Visi asmens duomenys, kurie per Paieškos sistemą suteikiami bendrovei „Allergan“, tvarkomi bendrovės privatumo politikoje nustatyta tvarka. Nors norint naudotis Paieškos sistema Jums nebūtina suteikti bendrovei „Allergan“ kokių nors asmens duomenų, vis dėlto siūloma susipažinti su pareiškimu dėl privatumo apsaugos, galiojančiu bendrovės „Allergan“ interneto svetainei, į kurią įtraukta paieškos sistema.

11. PRIEIGOS IR NAUDOJIMOSI NUTRAUKIMAS

Bendrovė „Allergan“ turi teisę bet kada, neatsižvelgdama į priežastis, pakeisti, apriboti ar nutraukti Jūsų teisę susipažinti ir naudotis Paieškos sistema, apie tai iš anksto nepranešusi.

12. SĄLYGŲ NUTRAUKIMAS

Jeigu kompetentingas šalies teismas bet kokiais pagrindais pripažįsta bet kurią šių sąlygų dalį negaliojančia, tai neturi įtakos likusių sąlygų galiojimui. Tokiu atveju likusios sąlygos galioja toliau, darant prielaidą, kad negaliojančiomis pripažintos sąlygos buvo pašalintos.

13. PAKEITIMAI

Bendrovė „Allergan“ turi teisę bet kada, iš anksto apie nepranešusi, keisti Paieškos sistemą ir jos naudojimo sąlygas. Pasinaudodami prieiga prie Paieškos sistemos ir naudodamiesi ja, kartu savaime sutinkate, kad bet kokie minėti pakeitimai bus Jums privalomi, todėl patariama reguliariai lankytis šiame puslapyje ir susipažinti su galiojančiomis sąlygomis.

14. TAIKYTINA TEISĖ IR TEISMINGUMAS

Paieškos sistema veikia pagal Airijos įstatymus ir teisės aktus. Jūs sutinkate, kad ginčus ar pretenzijas, susijusias su tuo, kaip naudojatės šia svetaine, nagrinės Airijos teismai. Interneto svetainė skirta [NURODYTI ŠALĮ] gyventojams, nors su sistema gali susipažinti ir už šios šalies ribų gyvenantys naudotojai.