BENDROSIOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Ši „Juvéderm®“ interneto svetainė priklauso bendrovei „Allergan Limited“ (toliau – „Allergan“) ir skirta tik Lietuvos gyventojams. Šioje svetainėje informacija pateikiama tik informaciniais ir švietimo tikslais, ji neturi būti laikoma estetinės medicinos specialistų ar kitų kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų konsultacijomis. Prisijungę ir prieš pradėdami naudotis šia interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Lankydamiesi ir naudodamiesi šia svetaine, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su naudojimo sąlygomis.

1. NAUDOJIMAS

Jūs naudositės šia svetaine laikydamiesi visų galiojančių įstatymų, teisės aktų, taisyklių ir reglamentų reikalavimų. Jeigu pažeisite apribojimus, nustatytus šiose sąlygose, Jūs sutinkate atlyginti „Allergan“ visus nuostolius, išlaidas ar žalą, įskaitant pagrįstas teisines išlaidas, kurias patirtų „Allergan“ dėl tokio pažeidimo.

2. TAI NĖRA SIŪLYMAS PARDUOTI

Informacija, pateikta šioje svetainėje, yra tik kaip bendro pobūdžio rekomendacijos. Ji neturi būti laikoma pasiūlymu parduoti kurį nors produktą ar paslaugą, teikiamą „Allergan“ ar kitos bendrovės, susijusios su „Allergan“ ar priklausančios jai kaip filialas.

3. NESUTEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS

Jūs sutinkate, kad mūsų svetainėje informacija tvarkoma „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia turima“. Laikydamasi galiojančių įstatymų, „Allergan“ nesuteikia jokių su šia svetaine susijusių garantijų dėl tinkamos kokybės, tinkamumo, konkrečios paskirties, kompiuterinių virusų nebuvimo ir trečiųjų šalių teisių nepažeidimo.

4. RIZIKA

Visą riziką, susijusią su mūsų svetainės kokybe, veikimu ir naudojimu, prisiimate Jūs. Visas susirašinėjimas, žinutės ir kita informacija, gauta naudojantis mūsų svetaine, yra gauta Jūsų Jums prisiimant visą riziką ir Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl naudojimosi šia svetaine. „Allergan“ netikrina konsultantų biografijų ir medicinos praktikos duomenų ir neprisiima jokios atsakomybės už šių biografijų turinį ar medicinos praktikos duomenis.

5. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

„Allergan“ neatsako už jokį tiesioginį ar netiesioginį, ypatingą, atsitiktinį ar šalutinį pelno, pajamų, sutarčių ar geros reputacijos praradimą, kurį lėmė mūsų interneto svetainės prieinamumas ar veikimo sutrikimas arba prastova, kompiuterio gedimas, kompiuteriniai virusai, duomenų praradimas ar bet kokia kita priežastis, susijusi su šios svetainės naudojimu. Laikydamasi taikytinų įstatymų, „Allergan“ neprisiima jokios su šia svetaine susijusios atsakomybės už klaidas ar praleidimus, susijusius su šioje svetainėje pateikta informacija, medžiaga ar funkcijomis, taip pat neprisiima jokios atsakomybės visais aplaidumo atvejais. Pagal nė vieną šių sąlygų nesame atleidžiami nuo atsakomybės už asmens mirtį ar traumą, kilusią dėl mūsų aplaidumo ar apgaulingo klaidinimo, įvykdyto „Allergan“.

6. MEDICININĖ INFORMACIJA

„Allergan“ šioje svetainėje neteikia medicininių ar panašių profesinių paslaugų ar konsultacijų, ir čia pateikta informacija neturi būti laikoma gydytojo medicinine konsultacija. Jeigu Jūs pageidaujate arba Jums reikia tokių paslaugų ar konsultacijų arba jeigu Jums pasireiškė ar turite sveikatos sutrikimų, turėtumėte pasikonsultuoti su profesionaliu sveikatos priežiūros specialistu.

7. SVETAINĖJE PATALPINTOS INFORMACIJOS PAŠALINIMAS

Nors „Allergan“ neprisiima atsakomybės už svetainėje paskelbtos informacijos stebėjimą ar redagavimą, „Allergan“ pasilieka teisę, gavusi pranešimą apie paskelbtą netinkamą informaciją, imtis atitinkamų veiksmų ir paredaguoti arba prireikus ištrinti visą tokią informaciją.

8. ŠMEIŽTAS / AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAI

Jūs įsipareigojate šioje svetainėje neskelbti jokios šmeižiančios, įžeidžiančios, niekinančios, grasinančios, užgaulios ar neteisėtos informacijos, taip pat įsipareigojate neskelbti jokios informacijos ar kitokios medžiagos, apsaugotos autorių teisėmis, neturėdami autorių teisių turėtojo leidimo.

9. JŪSŲ GARANTIJA DĖL AUTORIŲ TEISIŲ LICENCIJOS TURĖJIMO

Skelbdami bet kokią medžiagą, garantuojate ir patvirtinate, kad šios medžiagos autorių teisės priklauso Jums arba esate gavę autorių teisių turėtojo leidimą, be to, suteikiate „Allergan“ ir kitiems mūsų svetainės naudotojams neišimtinę teisę rodyti, kopijuoti, skelbti, platinti, perduoti, spausdinti ir naudoti tokią informaciją ir kitą medžiagą.

10. AUTORIŲ TEISĖS ŠIOJE SVETAINĖJE

Šioje svetainėje patalpintos medžiagos autorių teisės priklauso „Allergan“ ir saugomos pagal Jungtinės Karalystės autorių teisių įstatymus, tarptautinių autorių teisių sutartis ir kitus galiojančius autorių teisių ir intelektinės nuosavybės įstatymus. Jūs turite teisę iš šios svetainės atsisiųsti vieną medžiagos kopiją į vieną kompiuterį tik savo asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, tačiau neturite teisės pašalinti jokių prekių ženklų, autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių pranešimų. Išskyrus tuos atvejus, kaip aiškiai nurodyta pirmiau, nė viena šio dokumento nuostata neturi būti suprantama kaip kokios nors „Allergan“ priklausančios licencijos ar teisės perleidimas.

11. PREKIŲ ŽENKLAI

Visi šioje svetainėje pateikti produktų pavadinimai, logotipai ir paslaugos, kurie pažymėti ® arba ™ arba pateikti kitokiu šriftu nei tekstas, yra prekių ženklai, priklausantys „Allergan“ ir mūsų filialams, nebent nurodyta kitaip, kad jie priklauso kitam subjektui. Jums draudžiama naudoti šiuos prekių ženklus, nebent tai leidžiama pagal šias sąlygas arba „Allergan“ suteikė specialų rašytinį leidimą, arba tai daroma siekiant identifikuoti „Allergan“ produktus ar paslaugas. Bet kokio prekės ženklo, kuris mums nepriklauso, rodymas mūsų svetainėje nereiškia, kad jo savininkas mums suteikė licenciją. Nesiekiama padaryti jokio pažeidimo ir neteigiama, kad prekės ženklo savininkas pritaria „Allergan“ produktams ar paslaugoms. Be to, tai, kad „Allergan“ rodo prekės ženklą, nereiškia, kad ji pritaria prekės ženklo savininkui, jo interneto svetainei ar jo produktams ir (arba) paslaugoms.

12. KONFIDENCIALUMAS IR PRIVATUMAS

Jūsų asmens duomenys be Jūsų sutikimo nebus atskleisti trečiosioms šalims, tokioms kaip tiesioginės rinkodaros agentūros. „Allergan“ laikosi 1998 m. duomenų apsaugos įstatymo ir visų kitų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, ir visi asmens duomenys, savanoriškai suteikti „Allergan“ per šią svetainę, bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Susipažinkite su Privatumo politika.

13. HIPERTEKSTINIAI SAITAI

Hipertekstiniai saitai leidžia patekti į kitas interneto svetaines, nepriklausančias „Allergan“. Nurodydama šiuos saitus, „Allergan“ nepatvirtina jokios kitos interneto svetainės, susietos su šia svetaine, turinio ir „Allergan“ neprisiima jokios atsakomybės už tokį turinį. „Allergan“ neprisiima atsakomybės už medžiagą, hipersaitu susietą su mūsų svetaine, kuri gali būti klaidinanti, netiksli, šmeižianti, grasinanti, nepadori ar kitaip neatitinkanti galiojančių taisyklių.

14. NUTRAUKIMAS

Jūsų prieigą prie šios svetainės ir naudojimąsi ja, įskaitant prieigą prie svetainės su slaptažodžiu, „Allergan“ gali pakeisti, apriboti arba nutraukti iškart apie tai pranešusi bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties arba be jos.

15. ATSKIRIAMUMAS

Jeigu kompetentingos jurisdikcijos teismas kurią nors šių sąlygų dėl kokios nors priežasties paskelbtų negaliojančia, tai neturėtų įtakos likusioms sąlygoms. Likusios sąlygos visapusiškai galiotų, lyg negaliojanti sąlyga būtų tiesiog pašalinta.

16. PAKEITIMAI

„Allergan“ pasilieka teisę bet kada iš anksto neįspėdama pakeisti šią svetainę ir jos naudojimo sąlygas. Jums tokie pakeitimai yra privalomi, todėl turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti naujausias sąlygas.

17. TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Ši svetainė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. Jūs sutinkate, kad Lietuvos Respublikos teismai turės jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus ar ieškinius, susijusius su Jūsų naudojimusi šia svetaine. Svetainė skirta tik Lietuvos gyventojams, tačiau į ją gali patekti ir naudotojai, esantys už Lietuvos Respublikos ribų.